Text file src/cmd/go/testdata/mod/rsc.io_badfile2_v1.0.0.txt

   1  rsc.io/badfile1 v1.0.0
   2  written by hand
   3  
   4  -- .mod --
   5  module rsc.io/badfile2
   6  -- .info --
   7  {"Version":"v1.0.0"}
   8  -- go.mod --
   9  module rsc.io/badfile2
  10  -- ☺.go --
  11  package smiley
  12  
  13  

View as plain text